אמנת השירות שלנו:

בהתאם להוראות הממונה על רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון, מתוך הבנה כי היחסים בין הלקוח וסוכן הביטוח/סוכנות
הביטוח הינם יחסים ארוכי טווח הדורשים מהסוכן חובות אמון, נאמנות, מקצועיות, סודיות, גילוי ברמה גבוהה ביותר
כאמור בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005 ,וחוק הפיקוח
שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 ,משה פרוש – שחרית ביטוח ופיננסים והפועלים מטעמו, מתחייבים בזאת
בפני לקוחות הסוכנות כדלקמן:
1 .דרכי ההתקשרות עם הסוכנות לצורך קבלת שירות הינם כדלקמן:
כתובת למשלוח דואר: שדרות נהר הירקון 3/36 ,בית שמש
office@sbit.co.il :ל"דוא
079-5599409 פקס, 079-5599400 :טלפונים
ימי עבודה ושעות עבודה: ימים א-ה, 30:15-00:9 .ימי ו', שבת, חגים ומועדי ישראל, חול המועד סוכות ופסח,
סגור. בחול המועד יינתן מענה במקרים דחופים בלבד.
2 .להתייחס ללקוחותינו בהגינות ובכבוד ולכבד את פרטיותם כנדרש על פי דין.
3 .לתת מענה ללקוח על ידי העובד/בעל הרישיון הרלוונטי, תוך 7 ימי עסקים בכל בקשה לתאום פגישה או שיחה.
4 .לתת ללקוח מענה ראשוני לפניה תוך 2 ימי עסקים תוך מתן תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן.
5 .להעביר ללקוח או ללקוח לשעבר לבקשתו, כל אישור או מסמך הנמצא ברשותה, תוך 3 ימי עסקים.
6 .להעביר ליצרנים בקשות מהלקוח תוך זמן סביר והכול בכפוף ובהתאם לחובותיה על פי הדינים וההסכמים עם
היצרנים.
7 .להעביר ללקוחותיה ו/או לקוחותיה לשעבר תוך 7 ימים מיום הבקשה, כל מסמך הנמצא ברשותה ושייך לתיק הלקוח.
8 .להכיר את דרישות הממונה, בנוגע לטיפול בתביעות ואת נוהלי הגופים המוסדיים בנוגע לטיפול בתביעות ולמסור
ללקוח שפנה בעניין תביעה את המיידע המלא על זכויותיו ודרכי הפעולות שהוא יכול לנקוט לצורך מיצוי זכויותיו על
פי הפוליסות שברשותו וזאת תוך 2 ימים עסקים (תביעה = דרישה מחברת הביטוח בהתאם לחוזה ביטוח).
9 .הפועלים בשמה של הסוכנות יכירו הוראות החוקים בתחום הביטוח וחוזרי הממונה, כל אחד בתחום פעילותו ויעמדו
בדרישות הדינים הרלוונטיים.
10 .להימנע מלהציג ללקוחותיה מצג אשר יכול להטעות אותם, בכל שלב של היחסים ביניהם כולל השלב הטרום חוזי.
11 .הסוכנות מתחייבת להכיר את המוצרים אותם אותה היא ומי מטעמה משווקים.
12 .הסוכנות מתחייבת כי כל הפועלים בשמה יהיו בקיאים בשינויים ובעדכונים בנוגע לתחום הביטוח שבו הסוכנות
עוסקת תדאג כי הפועלים מטעמה ישתתפו מעת לעת בהכשרות ובהשתלמויות מקצועיות.
13 .הסוכנות מינתה את מר/גב' שירן בארי כאחראי שירות.

האמור בלשון זכר במסמך זה הינו לצורך הנוחות בלבד ומתייחס בשינויים הנדרשים ללשון נקבה.

כל הכבוד! עשית את הצעד הראשון בדרך לביטוח החיים שלך.

השאר לנו את הפרטים שלך, ונוכל להמשיך את השירות בהקדם. מצפים לראותך!

כל הכבוד! עשית את הצעד הראשון בדרך לביטוח המשכנתא שלך.

השאר לנו את הפרטים שלך, ונוכל להמשיך את השירות בהקדם. מצפים לראותך!

כל הכבוד! עשית את הצעד הראשון בדרך לביטוח הנסיעות לחו''ל שלך.

השאר לנו את הפרטים שלך, ונוכל להמשיך את השירות בהקדם. מצפים לראותך!

כל הכבוד! עשית את הצעד הראשון בדרך לביטוח הבריאות שלך.

השאר לנו את הפרטים שלך, ונוכל להמשיך את השירות בהקדם. מצפים לראותך!